CozyHill

CONTRACT DE SERVICII DE CAZARE DE SCURTĂ DURATĂ

 

Încheiat astãzi …………………. între:

1        SC SAME IDEAL OASIS  SRL – cu sediul social în comuna Vulcana Băi, sat Vulcana de Sus, str. Viitorului, nr 26, județ Dâmbovița, avand CUI 46965549, telefon 0724364646, email sameidealoasis@gmail.com,  cont deschis la CEC Bank RO68CECEB00030RON2374780, reprezentată prin dna Todorescu Raluca Nicoleta, în calitate de administrator, în continuare denumit „Furnizorul”

       Și

2        Turist/ Reprezentantul turistului

Dna/Dl………………….. , având CNP: …………………………………………… cu domiciliul ……………………………………………………………………………………………………… legitimat cu CI ………………………………………….., în continuare denumit „Clientul”

Au convenit la încheierea prezentului contract:

OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1   Furnizorul se angajează să ofere Clientului servicii de cazare pe termen scurt în spatiul de cazare situat la adresa Comuna Vulcana Băi, sat Vulcana de Sus, str. Viitorului, nr 26, județ Dâmbovița, denumit în contiunare „Unitate de Cazare”, pe perioada specificată în contract.

1.2   Clientul se angajează să platească Furnizorului contravaloarea serviciilor de cazare conform prețului stabilit în prezentul contract.

DURATA CONTRACTULUI

2.1 Prezentul contract este încheiat pe o perioadă determinată de ………….. nopti, începând cu data de …………………………… și până la data de ……………………………

            PREȚUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

3.1 Prețul total pentru serviciile de cazare pe întreaga durată a contractului este de ……………………….. RON, plătibilă astfel:

– …………………….RON avans, la semnarea contractului;

– ……………………….. RON, rest de plata la data de ……………………

            DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1 Furnizorul se obligă să pună la dispoziție Clientului Unitatea de Cazare în condiții corespunzatoare, curata și în stare bună de funcționare, echipată cu toate utilitațile necesare.

4.2 Furnizorul se obligă să pună la dispoziție Clientului Unitatea de Cazare la dispoziția Clientului la ora 16:00 în ziua sosirii, iar Clientul se obligă să elibereze Unitatea de Cazare nu mai târziu de ora 12:00 în ziua plecării.

4.3 Clientul declară că a luat cunoștința de situarea pensiunii, oferta și capacitatea acesteia și doreste să încheie prezentul contract în condițiile stipulate.

4.4 În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de participanți, condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

4.5 Clientul este direct răspunzător de toate persoanele participante, precum și de lucrurile pe care le dețin în camerele închiriate, de încuierea camerelor și păstrarea cheilor de acces precum și înapoirea acestora la predare.

4.6 Clientul se obligă să nu provoace daune materiale în Unitatea de Cazare, să o utilizeze cu bună credință, să o mențină în stare bună, sä respecte normele de prevenire a incendiilor și să anunțe imediat Furnizorul în cazul apariției unor probleme sau defecțiuni. Clientul și participantii sunt singurii raspunzatori de utilizarea în bune condiții a spațiului închiriat, orice lipsă sau daună provocată din vina persoanelor cazate va fi suportată exclusiv de către Client. Clientul va preda Unitatea de Cazare la finalul perioadei în conditiile inițiale preluării. Camerele vor fi utilizate conform destinației lor, fiind interzis fumatul în interiorul acestora.

4.7 Deținerea și consumul drogurilor în Unitatea de Cazare este interzisă. În cazul nerespectarii acestei obligații Clientul este direct răspunzator în fața organelor abilitate.

4.8 Clientul se obligă să respecte orele de liniște stabilite de Furnizor, între orele 22:00 si 8:00, evitand sa producă zgomote care ar putea deranja vecinii și v-a răspunde pentru eventualele reclamații sau contravenții ale organelor ce asigură liniștea și siguranța publică.

4.9 Clientul poate utiliza facilitățile puse la dispoziție, pe proprie răspundere. Supravegherea copiilor reprezintă obligația Clientului. Orice accident/eveniment nedorit nu intră în responsablitatea Furnizorului.

4.9 În spațiile comune există supraveghere video în scopul securității și siguranței persoanelor și a bunurilor.

4.10 Contravaloarea serviciilor achitate în avans dar neutilizate NU se poate recupera în cazul în care Clientul reziliază contractul sau anulează sejurul cu mai puțin de 10 zile înaintea datei de intrare. Se poate reprograma sejurul cu minim 10 zile înainte de data de check-in. În cazul in care Clientul nu poate să utilizeze serviciile contractate acesta poate să cesioneze contractul unei terțe persoane, în acelasi condiții, cu obligația de a anunța în scris Furnizorul cu cel puțin 5 zile înaintea datei de începere a serviciilor de cazare. In acest caz Furnizorul va rezilia contractul cu Clientul care cesioneaza contractul și va încheia un nou contract.

 

FORȚA MAJORĂ

5.1 Forța majoră așa cum este definită prin lege, exonerează părțile de răspundere.

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

6.1 Părtile se angajează să soluționeze pe cale amiabilă orice litigiu care ar putea să apară între ele ca urmare a interpretarii sau exacutării prezentului contract.

6.2 În cazul în care parțile nu reuseșc să ajungă la un acord în termen de 30 de zile de la apariția litigiului, acesta va fi supus spre soluționare instantelor judecatoreşti de drept comun. De asemenea, prezentul contract constituie titlu executoriu, în condițiile legii.

CLAUZE FINALE

7.1 Orice modificare sau completare la prezentul contract se va face în scris și se va anexa la contract sub formă de act adițional, semnat de ambele parți.

7.2 Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale de către SAME IDEAL OASIS SRL în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice.

7.3 Prezentul contract a fost încheiat într-un numar de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

                            FURNIZOR                                                                            SEMNATURA CLIENT

              SC SAME IDEAL OASIS SRL